LINH NGUYEN

LINH NGUYEN

Marketing Manager

LINH NGUYEN

市场推广经理 – 越南

凭借在市场营销和传播方面的丰富经验,特别是在金融行业,Linh负责我们公司在越南的所有营销活动。