TUYEN PHUNG (KENNY)

TUYEN PHUNG (KENNY)

Business Development Manager

TUYEN PHUNG (KENNY)

业务发展经理 – 越南(岘港)

Kenny有市场开发和移民咨询经验,协助越南中部地区的业务开发。