ANH BUI (ASHLEY)

ANH BUI (ASHLEY)

Business Development Director

ANH BUI (ASHLEY)

业务发展总监 – 越南(河内)

Ashley专注于移民和投资咨询,具有法律实践部门的丰富知识。 她的职责是在河内和越南北部发展业务。