NHUNG NGO (ROSE)

NHUNG NGO (ROSE)

Chief Accountant

NHUNG NGO (ROSE)

越南地区首席会计师

Rose专长税务、会计和内部审计,在总账管理、追踪以及管理成本和收益等方面经验丰富。